Warunki użytkowania

Niniejsze warunki korzystania z usług mają zastosowanie w przypadku dostępu, korzystania lub odwiedzania stron internetowych będących własnością lub zarządzanych przez europejskie kasyno internetowe (zdefiniowane poniżej), które wyświetlają niniejsze warunki korzystania z usług, w tym między innymi europejskiekasynointernetowe.com.pl i europejskie kasyno internetowerewards. com („strony internetowe europejskie kasyno internetowe”), lub jakichkolwiek aplikacji mobilnych, które wyświetlają niniejsze Warunki Korzystania z Usług, w tym, między innymi, aplikacji mobilnej europejskie kasyno internetowe Rewards® („aplikacje mobilne europejskie kasyno internetowe”), oraz podczas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Stron internetowych i Aplikacji mobilnych kasyno europejskie (Strony internetowe kasyno europejskie, Aplikacje mobilne kasyno europejskie i te usługi stanowią „Usługę”). Niniejsze Warunki Korzystania z Usług nie regulują korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych poświęconych grom na prawdziwe pieniądze, w tym, bez ograniczeń, WSOP.com, HarrahsCasino.com i europejskie kasyno internetoweCasino.com, ani stron internetowych dotyczących naszych obiektów w Wielkiej Brytanii, Egipcie i RPA (https://www.europejskiekasynointernetowe.com.pl/). Prosimy odwiedzić te strony, aby zapoznać się z ich odpowiednimi warunkami korzystania z usług. Usługa jest dostarczana użytkownikowi przez europejskie kasyno internetowe Entertainment, Inc. oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone (zwane w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług „europejskie kasyno internetowe”, „my”, „nas” i/lub „nasze”). Użytkownik musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki Korzystania z Usług, aby móc z nich korzystać. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług w dowolnym momencie, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usług.

Powiadomienie dotyczące rozstrzygania sporów: Niniejsze Warunki Korzystania z Usługi zawierają postanowienia regulujące sposób rozstrzygania roszczeń, jakie Użytkownik i my możemy mieć wobec siebie (patrz punkt 14 poniżej), w tym umowę i zobowiązanie do rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu, które, z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków, wymagają od Użytkownika poddania roszczeń wobec nas wiążącemu arbitrażowi, chyba że Użytkownik zrezygnuje z tego zgodnie z punktem 14(E). O ile użytkownik nie zrezygnuje z arbitrażu: (a) Użytkownik będzie mógł dochodzić roszczeń przeciwko nam wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach jakiegokolwiek pozwu lub postępowania zbiorowego lub reprezentatywnego oraz (b) Użytkownik będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia (w tym pieniężnego, nakazowego i deklaratywnego) wyłącznie na zasadzie indywidualnej.

1. Aktualizacje niniejszych Warunków Korzystania z Usług. Z czasem może okazać się konieczne zmodyfikowanie lub uzupełnienie niniejszych Warunków Korzystania z Usług. W przypadku wprowadzenia zmian, zamieścimy je w Europejskich Kasynach Internetowych i zmienimy datę w górnej części Warunków Korzystania z Usług. Zmienione Warunki korzystania z usługi będą obowiązywać od momentu zamieszczenia ich na stronach internetowych europejskie kasyno internetowe. Zachęcamy do odwiedzania od czasu do czasu stron internetowych europejskie kasyno internetowe w celu zapoznania się z naszymi Warunkami Korzystania z Usług, jeśli uległy one zmianie. Dalsze korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmian w Regulaminie oznacza, że Użytkownik akceptuje te zmiany i będzie korzystał z Serwisu zgodnie ze zmienionym Regulaminem. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług, powiadomimy o tymo zmianach co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą ich wejścia w życie. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail, powiadomimy Cię również o istotnych zmianach w niniejszym Regulaminie, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail, który ostatnio nam podałeś, co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie zmian. Zachęcamy do utrzymywania aktualnego adresu e-mail, który nam podajesz, oraz do niezwłocznego powiadamiania nas o wszelkich zmianach adresu e-mail, abyś mógł otrzymywać wszelkie powiadomienia, które wysyłamy do Ciebie w związku z istotnymi zmianami w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu przed wejściem w życie zmienionych Warunków Korzystania z Serwisu.

2. Polityka prywatności. W związku z korzystaniem z Usługi, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, znajdującą się pod adresem www.europejskiekasynointernetowe.com.pl/privacy, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy informacje, które zbieramy od Ciebie podczas dostępu, odwiedzania lub korzystania z Usługi. Polityka Prywatności jest częścią niniejszego Regulaminu i podlega jego postanowieniom. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie warunków Polityki Prywatności i wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas informacji zebranych od Użytkownika zgodnie z jej postanowieniami.

3. Oświadczenia dotyczące korzystania z Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik oświadcza, że: (a) informacje przekazywane przez Użytkownika są prawdziwe i dokładne; (b) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i usług dostępnych za jego pośrednictwem nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa ani regulacji; oraz (c) Użytkownik jest w odpowiednim wieku prawnym lub w inny sposób posiada zdolność prawną do legalnego zawarcia niniejszych Warunków korzystania z Serwisu, a także jest w wieku legalnego uprawiania hazardu w swojej jurysdykcji. Ponadto, osoby poniżej dwudziestego pierwszego (21) roku życia nie mogą zapisywać się ani uczestniczyć w programie lojalnościowym europejskie kasyno internetowe Rewards® („program europejskie kasyno internetowe Rewards” lub „europejskie kasyno internetowe Rewards”). (Mieszkańcy Kanady, którzy ukończyli dziewiętnaście (19) lat, mogą zapisać się i uczestniczyć w programie europejskie kasyno internetowe Rewards w naszej kanadyjskiej posiadłości, europejskie kasyno internetowe Windsor). Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji wieku w dowolnym momencie z dowolnego powodu i możemy odmówić dostarczenia produktów, usług lub praw dostępu osobie, która nie posiada ważnej identyfikacji wieku.

4. europejskie kasyno internetowe Rejestracja nagród i konta online
A. Członkostwo w programie europejskie kasyno internetowe Rewards. Użytkownik nie musi zostać członkiem programu europejskie kasyno internetowe Rewards, aby odwiedzać i przeglądać Serwis lub dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Serwisu w jednym z europejskich hoteli i obiektów rozrywkowych, których właścicielem, operatorem lub zarządcą jest europejskie kasyno internetowe i które są prezentowane w Serwisie (każdy z nich to „hotel europejskie kasyno internetowe”). Jednakże użytkownik nie będzie miał dostępu do wszystkich informacji, ofert i promocji związanych z programem europejskie kasyno internetowe Rewards za pośrednictwem Serwisu, chyba że zostanie zarejestrowanym członkiem programu europejskie kasyno internetowe Rewards.

B. europejskie kasyno internetowe Rewards Enrollment. Możesz zapisać się do zostać uczestnikiem programu europejskie kasyno internetowe Rewards w europejskim kasynie internetowym Rewards Center w dowolnym hotelu europejskie kasyno internetowe. Aby zapisać się do programu europejskie kasyno internetowe Rewards, należy przedstawić ważny dokument tożsamości wydany przez rząd, potwierdzający, że jest się osobą pełnoletnią uprawnioną do gry w danej jurysdykcji. Użytkownik może również zarejestrować się w europejskich kasynach internetowych Rewards online, przechodząc proces rejestracji na stronie https://www.europejskiekasynointernetowe.com.pl/program/. Jeśli zarejestrujesz się online, nie otrzymasz pełnych korzyści wynikających z programu europejskie kasyno internetowe Rewards, w tym ofert związanych z grami, dopóki nie przedstawisz ważnego dowodu tożsamości w centrum europejskie kasyno internetowe Rewards w dowolnym hotelu europejskie kasyno internetowe. Jeśli użytkownik zarejestruje się, aby zostać członkiem programu europejskie kasyno internetowe Rewards, zgadza się: (i) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie („Dane rejestracyjne”); oraz (ii) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

C. Europejskie kasyno internetowe Rewards Online Accounts. Po przystąpieniu do programu europejskie kasyno internetowe Rewards, użytkownik będzie mógł wybrać swój identyfikator i hasło, które będą powiązane z jego kontem europejskie kasyno internetowe Rewards. Można utworzyć tylko jeden I.D. użytkownika, który będzie powiązany z jego kontem internetowym europejskie kasyno internetowe Rewards. Użytkownik nie może: (i) wybierać ani używać jako I.D. użytkownika nazwy innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę; (ii) używać jako I.D. użytkownika nazwy podlegającej jakimkolwiek prawom osoby innej niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia; ani (iii) używać jako I.D. użytkownika nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rejestracji lub anulowania I.D. użytkownika, według własnego uznania. Użytkownik będzie odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego identyfikatora i hasła. europejskie kasyno internetowe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku użycia identyfikatora lub hasła przez inną osobę, za wiedzą lub bez wiedzy użytkownika.

D. europejskie kasyno internetowe Zasady i Regulamin Programu Nagród. Jeśli użytkownik zarejestruje się, aby wziąć udział w Programie nagród europejskie kasyno internetowe, zasady i warunki określone w Regulaminie programu nagród europejskie kasyno internetowe znajdującym się na stronie www.europejskiekasynointernetowe.com.pl/myrewards/rules będą miały zastosowanie do jego udziału w programie nagród europejskie kasyno internetowe, a użytkownik będzie musiał potwierdzić swoją akceptację Regulaminu programu nagród europejskie kasyno internetowe w związku z zakończeniem rejestracji w programie nagród europejskie kasyno internetowe. W przypadku konfliktu pomiędzy warunkami zawartymi w niniejszych Warunkach korzystania z usługi a Regulaminem programu europejskie kasyno internetowe Rewards, warunki zawarte w Regulaminie programu europejskie kasyno internetowe Rewards będą miały pierwszeństwo przed warunkami zawartymi w Regulaminie programu europejskie kasyno internetowe Rewards.

5. Wiadomości tekstowe i połączenia telefoniczne. Podając nam swój numer telefonu podczas dokonywania rezerwacji w hotelu europejskie kasyno internetowe za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na to, abyśmy, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykorzystywali jego numer telefonu do kontaktowania się z nim w związku z rezerwacją oraz, jeżeli podany przez niego numer telefonu jest numerem komórkowym, do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) w celu ułatwienia rezerwacji. Do połączeń lub wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych przez nas mogą mieć zastosowanie standardowe opłaty za połączenia lub wiadomości lub inne opłaty naliczane przez operatora telefonicznego. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości tekstowych (SMS), odpowiadając słowem „STOP” na wiadomość tekstową od nas.

6. Zabronione działania. Użytkownik zobowiązuje się, że w związku z korzystaniem z Usługi nie będzie:

(i) korzystać z Usługi w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu, w tym zbierać nazw użytkowników i/lub adresów e-mail innych użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innych komunikatów elektronicznych, ani angażować się w nieautoryzowane kadrowanie lub linkowanie do Usługi bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(ii) przesyłania łańcuszków, masowej lub śmieciowej poczty elektronicznej lub zakłócania, przerywania lub tworzenia nadmiernego obciążenia dla Serwisu lub sieci albo usług połączonych z Serwisem, w tym bez ograniczeń, włamywania się do Serwisu lub wykorzystywania systemu do wysyłania niezamówionych lub komercyjnych wiadomości e-mail, biuletynów, komentarzy lub innych komunikatów;

(iii) podszywania się pod inne osoby lub podmioty, sprzedawania lub pozwalania innym osobom na korzystanie z profilu lub hasła, podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji identyfikacyjnych lub adresowych, naruszania prywatności lub praw osobistych lub własnościowych innych osób lub podmiotów;

(iv) korzystania z Serwisu w celu zatrudnienia jakiejkolwiek osoby do wykonywania pracy, w tym, bez ograniczeń, zamieszczania w Serwisie ogłoszeń lub zaproszeń do składania ofert pracy w modelingu lub na stanowiskach związanych z wyszukiwaniem talentów i uzdolnień;

(v) korzystania z Serwisu w celu promowania jakiejkolwiek franczyzy, piramidy finansowej, członkostwa w klubie, dystrybucji lub umów agencyjnych z przedstawicielami handlowymi lub innych możliwości biznesowych, które wymagają płatności z góry lub płatności okresowych, płacenia prowizji lub wymagają rekrutacji innych członków, sub-dystrybutorów lub sub-agentów;

(vi) dokonywania jakichkolwiek spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji w europejskich kasynach internetowych, lub jakichkolwiek rezerwacji w oczekiwaniu na popyt, lub jakichkolwiek rezerwacji, które są przeznaczone do odsprzedaży; (vii) dekompilowania, dezasemblowania, modyfikowania, tłumaczenia, adaptowania, odtwarzania kodu źródłowego, tworzenia dzieł pochodnych lub udzielania sublicencji na Usługę, lub jakąkolwiek jej część;

(viii) obchodzenia, wyłączania lub w inny sposób zakłócania funkcji związanych z bezpieczeństwem Usługi lub funkcji, które zapobiegają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów (zgodnie z definicją w sekcji 7) lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Usługi lub Materiałów w Usłudze; lub

(ix) monitorować, kopiować, skanować, przeglądać, indeksować, tworzyć kopii lustrzanych, pingować lub sprawdzać Witryn Europejskich Kasyn Internetowych lub Materiałów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, za pomocą robota, pająka, innego automatycznego oprogramowania lub urządzenia, procesu, podejścia lub metodologii, ręcznie lub w inny sposób (metody takie jak web scraping, harvesting, ekstrakcja danych, walidacja lub weryfikacja danych są zabronione).

7. Nasze prawa własności intelektualnej. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie („Materiały”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo zawarte w Serwisie są naszą własnością lub zostały nam udostępnione na licencji i podlegają prawom autorskim oraz innym prawom własności intelektualnej zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz konwencjami międzynarodowymi. Serwis i Materiały są przeznaczone wyłącznie do informacji i użytku osobistego użytkownika, a nie do wykorzystania komercyjnego. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Serwisu i Materiałów. Jeśli pobierzesz lub wydrukujesz kopię Materiałów na własny użytek, musisz zachować wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie i inne informacje o własności zawarte w Materiałach i na nich.

8. Opinie użytkowników. Przesyłając nam wszelkie pomysły, komentarze, sugestie lub inne informacje za pośrednictwem lub w związku z Usługą (zwane łącznie „Opiniami”), użytkownik udziela nam wieczystej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, podlegającej sublicencjonowaniu i obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie na rynek i dystrybucję Informacji zwrotnych w związku z Usługą, naszą działalnością lub promocją Usługi lub naszej działalności, w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości, bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika. Żadna z Informacji Zwrotnych nie będzie podlegać jakimkolwiek zobowiązaniom do zachowania poufności ze strony europejskie kasyno internetowe, a europejskie kasyno internetowe nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Informacji Zwrotnych. Użytkownik gwarantuje również, że posiadacz jakichkolwiek praw, w tym praw moralnych do Informacji zwrotnych, całkowicie i skutecznie zrzekł się wszelkich stosownych praw oraz ważnie i nieodwołalnie udzielił użytkownikowi prawa do przyznania europejskim kasynom internetowym praw opisanych w niniejszym punkcie 8.

9. Zarządzanie Usługą przez nas; niewłaściwe postępowanie użytkownika

A. Nasze prawo do zarządzania Usługą. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy się do: (i) monitorowania lub przeglądania Serwisu pod kątem naruszeń niniejszego Regulaminu oraz zgodności z naszymi zasadami; (ii) zgłaszania organom ścigania i/lub podejmowania kroków prawnych przeciwko każdemu, kto narusza niniejszy Regulamin; (iii) zarządzania Serwisem w sposób mający na celu ochronę praw i własności naszej oraz osób trzecich lub ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu; (iv) sprawdzania naszych użytkowników lub podejmowania prób weryfikacji oświadczeń naszych użytkowników i/lub (v) monitorowania sporów pomiędzy Tobą a innymi użytkownikami lub wypowiedzenia lub zablokowania Tobie i innym użytkownikom możliwości naruszania niniejszego Regulaminu.

B. Interakcje z innymi użytkownikami. Prosimy uważnie wybierać informacje, które zamieszczasz w publicznych obszarach Serwisu i które przekazujesz innym użytkownikom Serwisu. Odradza się publiczne umieszczanie w Serwisie numeru telefonu, adresu zamieszkania lub innych informacji osobistych lub finansowych. Informacje zamieszczane w Serwisie przez innych użytkowników Serwisu mogą być obraźliwe, szkodliwe lub niedokładne, a w niektórych przypadkach mogą być błędnie lub zwodniczo oznakowane. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi ma styczność za pośrednictwem Serwisu.

C. Nasze prawo do usunięcia użytkownika. Nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszego Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do, według własnego uznania i bez uprzedzenia lub odpowiedzialności, odmowy dostępu i korzystania z Serwisu dla dowolnej osoby z dowolnego powodu lub bez powodu, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, bez ograniczeń, za naruszenie jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub przymierza zawartego w niniejszym Regulaminie, lub naruszenia jakichkolwiek warunków między Tobą a jednym z naszych podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisów. Nie ograniczając powyższego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich rezerwacji dokonanych za pomocą Serwisu za oszustwo, nieuczciwość, naruszenie prawa, zasad lub przepisów i/lub nadużycia bezpłatnych pokoi lub ofert.

10. Sklepy z aplikacjami stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostępność europejskich kasyn internetowych Mobile Apps może być uzależniona od usług stron trzecich, za pośrednictwem których użytkownik pobrał jedną z europejskich kasyn internetowych Mobile Apps, takich jak Apple App Store lub Google Play Store (każdy z nich to „Sklep z aplikacjami stron trzecich”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki Korzystania z Usług są wiążące dla użytkownika i europejskie kasyno internetowe, a nie dla odpowiedniego sklepu zewnętrznego. Każdy sklep Zewnętrzny App Store może posiadać własne warunki, na które użytkownik musi wyrazić zgodę przed pobraniem z niego Aplikacji mobilnych europejskie kasyno internetowe. Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków danego sklepu zewnętrznego, a jego licencja na korzystanie z nich jest uwarunkowana przestrzeganiem warunków danego sklepu zewnętrznego. W zakresie, w jakim inne warunki z danego sklepu Zewnętrznych Aplikacji są mniej restrykcyjne niż warunki niniejszych Warunków lub w inny sposób sprzeczne z warunkami niniejszych Warunków, zastosowanie będą miały bardziej restrykcyjne lub sprzeczne warunki niniejszych Warunków.

11. Strony internetowe osób trzecich. Serwis może zawierać łącza do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie („Strony Internetowe Osób Trzecich”), a użytkownik może mieć możliwość wymiany informacji z Stronami Internetowymi Osób Trzecich poprzez łącza w Serwisie; jednakże nie jesteśmy właścicielem ani operatorem Stron Internetowych Osób Trzecich i nie przeglądaliśmy i nie możemy przeglądać wszystkich materiałów, w tym towarów i usług, udostępnianych przez Strony Internetowe Osób Trzecich. Dostępność tych linków w Serwisie nie stanowi, nie gwarantuje ani nie sugeruje, że popieramy jakiekolwiek Strony Internetowe Osób Trzecich lub materiały, opinie, towary lub usługi na nich dostępne. Materiały osób trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryn Osób Trzecich lub z których korzysta się za ich pośrednictwem, mogą być również chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług nie mają zastosowania do Witryn Osób Trzecich. Przed odwiedzeniem Strony Osoby Trzeciej za pośrednictwem linków lub innych środków udostępnionych w Serwisie lub za jego pośrednictwem, należy zapoznać się z warunkami korzystania ze Strony Osoby Trzeciej oraz jej polityką prywatności, a także zapoznać się z przepisami, polityką i praktykami stosowanymi przez te Strony.

12. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności
A. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

(i) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie materiały lub elementy dostarczane za pośrednictwem Usługi są dostarczane „tak jak jest” i „tak jak są dostępne”, bez gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju. Prowadząc Serwis, nie oświadczamy ani nie sugerujemy, że popieramy jakiekolwiek materiały lub elementy dostępne w Serwisie lub powiązane z nim, w tym, bez ograniczeń, treści udostępniane na Stronach osób trzecich, ani że uważamy, iż materiały lub elementy są dokładne, użyteczne lub nieszkodliwe. Nie możemy zagwarantować i nie obiecujemy żadnych konkretnych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez Ciebie od nas nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach Korzystania z Usługi. Zgadzasz się, że korzystasz z Usługi na swoje wyłączne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my i każdy z naszych reklamodawców, licencjodawców, dostawców, urzędników, dyrektorów, inwestorów, menedżerów, członków, partnerów, podmiotów stowarzyszonych, pracowników, agentów, usługodawców i innych wykonawców zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z Usługą i korzystaniem z niej przez użytkownika.

(ii) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy oświadczeń dotyczących dokładności, rzetelności, terminowości lub kompletności zawartości Serwisu, zawartości jakiejkolwiek witryny powiązanej z Serwisem, informacji lub jakichkolwiek innych elementów lub materiałów w Serwisie lub powiązanych z nim przez Serwis. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek (a) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści i materiałów, (b) szkody osobowe lub majątkowe, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z dostępu do i korzystania z Usługi, (c) nieuprawniony dostęp lub wykorzystanie naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich danych osobowych przechowywanych na nich, (d) wszelkie przerwy lub przerwy w transmisji do lub z Serwisu, (e) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przekazywane do lub za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, i/lub (f) wszelkie błędy lub braki w treści i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakiejkolwiek treści zamieszczonej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Serwisu.

B. Ograniczona odpowiedzialność. Korzystając z Serwisu, użytkownik zgadza się zwolnić europejskie kasyno internetowe z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, przypadkowe, szczególne lub karne, w tym szkody polegające na utracie zysku, wynikające z korzystania przez użytkownika z Serwisu, jakichkolwiek Materiałów lub innych treści w nim zawartych. Niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, nasza odpowiedzialność wobec Użytkownika w odniesieniu do wszelkich strat lub szkód poniesionych przez Użytkownika i wynikających z lub w związku z niniejszym Regulaminem, czy to w ramach umowy, deliktu, naruszenia obowiązków ustawowych lub w jakikolwiek inny sposób, nie przekroczy 50 USD.

C. Wyjątki od wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności. Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie niektórych gwarancji, lub wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli mieszkasz w jednym z takich stanów lub jurysdykcji, ograniczenia lub wyłączenia w Sekcji 12(A) i 12(B) mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

13. Odszkodowanie. Użytkownik niniejszym zgadza się, na swój koszt, zabezpieczyć, bronić i chronić europejskie kasyno internetowe, jego członków zarządu, dyrektorów, inwestorów, członków, menedżerów, partnerów, filie, pracowników, agentów, dostawców usług i innych wykonawców przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami, odpowiedzialnością i/lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z lub związanymi z roszczeniami osób trzecich, działaniami lub zarzutami wniesionymi przeciwko europejskim kasynom internetowym, wynikającymi z korzystania przez użytkownika z Usługi. Użytkownik nie będzie zobowiązany do zabezpieczenia i zwolnienia europejskie kasyno internetowe z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, strat lub wydatków wynikających z zaniedbań ze strony europejskie kasyno internetowe.

14. SPORY PRAWNE I POROZUMIENIE ARBITRAŻOWE
Prosimy o uważne przeczytanie poniższej klauzuli – może ona w znaczący sposób wpłynąć na Państwa prawa prawne, w tym prawo do złożenia pozwu w sądzie

A. Wstępne rozstrzygnięcie sporu. Jesteśmy dostępni pod adresem e-mail, aby odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z Usługi przez Użytkownika. Większość problemów może zostać szybko rozwiązana w ten sposób. Użytkownik i europejskie kasyno internetowe zgadzają się dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie spory, roszczenia, pytania lub nieporozumienia bezpośrednio poprzez konsultacje i negocjacje w dobrej wierze, które są warunkiem wstępnym do wszczęcia przez którąkolwiek ze stron postępowania sądowego lub arbitrażowego.

B. Porozumienie o wiążącym arbitrażu. Jeśli nie osiągniemy uzgodnionego rozwiązania w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu podjęcia nieformalnego rozwiązywania sporów zgodnie z punktem 14(A) powyżej, wówczas każda ze stron może rozpocząć wiążący arbitraż. Wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług (w tym ich powstawania, wykonania i naruszenia), relacji stron ze sobą i/lub korzystania z Usługi przez Użytkownika zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu zarządzanego na zasadzie poufności przez JAMS, zgodnie z uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu JAMS, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe. Każda ze stron będzie miała prawo do skorzystania z usług doradcy prawnego w związku z arbitrażem na własny koszt. Strony wybiorą jednego neutralnego arbitra zgodnie z uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu JAMS. Arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z interpretacją, stosowaniem, wykonalnością lub tworzeniem niniejszych Warunków Korzystania z Usług, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich roszczeń, że całość lub jakakolwiek część niniejszych Warunków Korzystania z Usług jest nieważna lub podlega unieważnieniu. Arbiter jest upoważniony do udzielenia wszelkich ulg, które byłyby dostępne w sądzie na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Orzeczenie arbitra będzie miało formę pisemną i będzie zawierało istotne ustalenia i wnioski, będzie wiążące dla stron i może zostać wprowadzone jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Interpretacja i egzekwowanie niniejszych Warunków Korzystania z Usług podlega Federal Arbitration Act.

Zasady JAMS regulujące arbitraż można znaleźć na stronie https://www.jamsadr.com/adr-rules-procedures. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego, w zakresie, w jakim opłata za złożenie wniosku o arbitraż przekracza dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich (250,00 USD), pokryjemy dodatkowe koszty. Jeżeli europejskie kasyno internetowe jest zobowiązane do pokrycia dodatkowych kosztów opłaty za złożenie wniosku, powinni Państwo złożyć wniosek o uiszczenie opłaty do JAMS wraz z formularzem o wszczęcie postępowania arbitrażowego, a europejskie kasyno internetowe dokona ustaleń w celu uiszczenia wszelkich niezbędnych opłat bezpośrednio do JAMS. Europejskie kasyno internetowe będzie również odpowiedzialne za pokrycie wszelkich innych kosztów arbitrażu powstałych w związku z arbitrażem, innych niż koszty poniesione przez Państwa na doradztwo prawne, podróż oraz inne koszty i wydatki nie stanowiące opłat lub kwot płatnych na rzecz JAMS. Użytkownik nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłat i kosztów poniesionych przez europejskie kasyno internetowe, jeśli nie wygra w postępowaniu arbitrażowym. Strony rozumieją, że w przypadku braku tego obowiązkowego postanowienia, miałyby prawo do złożenia pozwu w sądzie i procesu z udziałem ławy przysięgłych. Strony rozumieją również, że w niektórych przypadkach koszty postępowania arbitrażowego mogą przewyższać koszty postępowania sądowego, a prawo do ujawniania informacji może być bardziej ograniczone w postępowaniu arbitrażowym niż w postępowaniu sądowym.

C. Zrzeczenie się pozwów zbiorowych i arbitrażu zbiorowego. Użytkownik i europejskie kasyno internetowe zgadzają się, że arbitraż będzie prowadzony wyłącznie w indywidualnych sprawach, a nie jako pozew zbiorowy lub inny pozew reprezentacyjny, a użytkownik i europejskie kasyno internetowe wyraźnie zrzekają się prawa do składania pozwu zbiorowego lub ubiegania się o zadośćuczynienie na zasadzie zbiorowej. Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że zrzeczenie się pozwu zbiorowego określone w niniejszym paragrafie jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może być prowadzony w oparciu o pozew zbiorowy, wówczas postanowienie arbitrażowe określone powyżej w punkcie 14(B) zostanie uznane za nieważne w całości, a strony zostaną uznane za nieuzgodnione w zakresie arbitrażu sporów.

D. Wyjątek – Roszczenia przed sądem ds. drobnych roszczeń. Niezależnie od porozumienia stron w sprawie rozstrzygania wszelkich sporów w drodze arbitrażu, każda ze stron może dochodzić zadośćuczynienia w sądzie ds. drobnych roszczeń w przypadku sporów lub roszczeń w zakresie jurysdykcji tego sądu.

E. 30-dniowe prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować i nie być związanym postanowieniami dotyczącymi arbitrażu i zrzeczenia się pozwów zbiorowych, określonymi w punktach 14(B), 14(C) i 14(D), wysyłając pisemne powiadomienie o swojej decyzji o rezygnacji na następujący adres e-mail: [email protected] Powiadomienie musi zostać wysłane w ciągu trzydziestu (30) dni od pierwszego skorzystania z Usługi, w przeciwnym razie Użytkownik będzie zobowiązany do arbitrażu sporów zgodnie z warunkami tych sekcji. Jeśli użytkownik zrezygnuje z tych postanowień arbitrażowych, europejskie kasyno internetowe również nie będzie nimi związane.

F. Wyłączna właściwość sądowa w sprawach spornych. W zakresie, w jakim postanowienia arbitrażowe określone w Sekcji 14(B) nie mają zastosowania, lub jeśli Użytkownik chce skorzystać z jakichkolwiek środków prawnych, do których w innym przypadku byłby uprawniony, ale które nie są dostępne dla Użytkownika zgodnie z niniejszą Sekcją 14, strony zgadzają się, że wszelkie spory sądowe pomiędzy nimi będą prowadzone wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Las Vegas, Nevada (z wyjątkiem pozwów sądowych dotyczących drobnych roszczeń, które mogą być wnoszone w hrabstwie zamieszkania Użytkownika). Strony wyraźnie zgadzają się na wyłączną jurysdykcję w Nevadzie dla wszelkich sporów innych niż sprawy sądowe dotyczące drobnych roszczeń. W przypadku sporu sądowego związanego z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług lub Usługą, strony zgadzają się zrzec, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych.

15. Informacja dla użytkowników z New Jersey. Bez względu na jakiekolwiek warunki określone w niniejszym Regulaminie, jeżeli którekolwiek z postanowień określonych w sekcjach 12, 13 lub 14 zostanie uznane za niewykonalne, nieważne lub niemożliwe do zastosowania zgodnie z prawem stanu New Jersey, wówczas takie postanowienie nie będzie miało zastosowania do Użytkownika, ale pozostała część niniejszego Regulaminu pozostanie wiążąca dla Użytkownika i europejskie kasyno internetowe. Ponadto, w przypadku mieszkańców stanu New Jersey, ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku, gdy opłaty za usługi prawne, koszty sądowe lub inne odszkodowania są wymagane na mocy ustawy. Niezależnie od wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu, ani nie będzie uważane lub interpretowane jako ograniczające jakiekolwiek prawa dostępne dla Użytkownika na mocy ustawy o prawdzie w umowach konsumenckich, gwarancji i powiadomieniach.

16. Zawiadomienie dla użytkowników z Kalifornii. Zgodnie z California Civil Code Section 1789.3, użytkownicy znajdujący się w Kalifornii są uprawnieni do następującego powiadomienia o prawach konsumenta: Mieścimy się pod adresem 1 europejskie kasyno internetowe Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109. Jeśli użytkownik ma pytanie lub skargę dotyczącą Usługi, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] Użytkownicy mogą również skontaktować się z nami, dzwoniąc pod nasz bezpłatny numer 1-866-503-4782. Mieszkańcy Kalifornii mogą skontaktować się z Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs drogą pocztową pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, lub telefonicznie pod numerem (916) 445-1254 lub (800) 952-5210.
17. Informacja dla użytkowników międzynarodowych. Usługa jest kontrolowana i obsługiwana przez europejskie kasyno internetowe z jej biur w Stanach Zjednoczonych. Nie składamy żadnych oświadczeń, że Serwis lub jakiekolwiek Materiały są dostępne lub odpowiednie do użytku w Twojej lokalizacji. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zachowania użytkownika w Internecie i akceptowalnych treści. Użytkownik zgadza się również przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym przebywa.

18. Polityka Digital Millennium Copyright Act. Przestrzegamy przepisów dotyczących powiadamiania i usuwania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Ponadto w odpowiednich okolicznościach możemy zamknąć konto i odebrać prawa dostępu każdemu podmiotowi dopuszczającemu się powtarzających się naruszeń. Jeśli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub prawnym przedstawicielem właściciela praw autorskich i uważa, że jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone w Usłudze, powinien postępować zgodnie z naszym Powiadomieniem i procedurą zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej znajdującym się pod adresem https://www.europejskiekasynointernetowe.com.pl/copyright-complaints.

19. Zakaz modyfikacji przez naszych pracowników. Jeśli którykolwiek z naszych pracowników oferuje modyfikację warunków niniejszego Regulaminu, nie działa on jako agent ani nie wypowiada się w naszym imieniu. Użytkownik nie może polegać i nie powinien działać w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia lub komunikaty naszych pracowników lub innych osób rzekomo działających w naszym imieniu.

20. Niezależni kontrahenci. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług nie może być uznane za tworzące agencję, partnerstwo, joint venture, relację pracodawca-pracownik lub franczyzodawca-franczyzobiorca jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy nami a jakimkolwiek użytkownikiem.

21. Nie-zrzeczenie się. Nasze zaniechanie korzystania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie oznaczać zrzeczenia się odnośnego prawa lub postanowienia.

22. Rozdzielność. Niniejszy Regulamin działa w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

23. Cesja. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszego Regulaminu bez zgody Użytkownika.

24. Całość umowy. Niniejszy Regulamin stanowi pełne i wyłączne porozumienie i umowę stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, propozycje, umowy, negocjacje i dyskusje między stronami, zarówno pisemne, jak i ustne.

25. Informacje kontaktowe. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu lub niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu, można skontaktować się z europejskie kasyno internetowe za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]
europejskie kasyno internetowe SPORTSBOOK & CASINO